CP1Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze”. Łącznie to kilka tysięcy placówek, w których Polacy będą mogli skorzystać z nowego kredytu antysmogowego. Współpraca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

REDecyzją Ireneusza Zyski, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii z dnia 11 marca 2021 roku Respect Energy S.A. stała się stroną w wypełnianiu postanowień Listu intencyjnego w charakterze Partnera Współpracującego przyszłego porozumienia sektorowego.

Jak informuje przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, współpraca podmiotów zajmujących się OZE ma na celu “rozwój sektora biogazu i biometanu w Polsce, w tym budowę krajowego łańcucha wartości”. Działaniami organizacyjnymi zajmie się powołany w resorcie Sekretariat przy Pełnomocniku Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

 

W ramach partnerstwa z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zostanie powołanych 7 grup roboczych odpowiedzialnych za następujące obszary:

  • lokalne sieci dystrybucyjne;
  • bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu;
  • łańcuch dostaw oraz local content;
  • bioodpadów oraz nawozowego wykorzystania substancji pofermentacyjnych;
  • identyfikowanie barier ograniczających rozwój rynku biogazu i biometanu oraz propozycji ich zniesienia;
  • mechanizmy wspierające i promocyjne, w tym rozwój kadr i systemu kształcenia oraz dobrych praktyk w zakresie produkcji biogazu i biometanu;
  • system handlu uprawnieniami do emisji.

Jak poinformował resort klimatu, do „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu” przystępują przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu energii elektrycznej i świata nauki. Respect Energy S.A. działa na 21 rynkach europejskich i jest jedynym podmiotem w kraju, który sprzedawaną przez siebie energię pozyskuje  wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Stanowisko prezesa zarządu zajmuje Sebastian Jabłoński.

E.R.

PEPosłowie Parlamentu Europejskiego postanowili, że należyta staranność wymaga od przedsiębiorstw określenia własnego wpływu na prawa człowieka i środowisko oraz usunięcia nieprawidłowości w całym łańcuchu wartości. Zasada ta powinna dotyczyć przedsiębiorstw działających na rynku wewnętrznym UE, w tym przedsiębiorstw spoza UE. Za nieprzestrzeganie zasad będą przewidziane sankcje. Dodatkowo posłowie zobowiązali się do wsparcia prawnego dla ofiar szkodliwego działania korporacji w krajach trzecich oraz do zakazu importu towarów związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka, takimi jak praca przymusowa lub praca dzieci 

 

Parlament toruje drogę nowemu prawu UE, wymagającemu od przedsiębiorstw uwzględniania w ramach swoich łańcuchów wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.

Sprawozdanie w ramach procedury inicjatywy ustawodawczej, przyjęte w środę, 504 głosami do 79, przy 112 wstrzymujących się od głosu, wzywa do pilnego przyjęcia wiążącego prawa UE, które zagwarantuje, że przedsiębiorstwa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, gdy szkodzą lub przyczyniają się do szkodzenia prawom człowieka, środowisku naturalnemu i dobrym rządom w państwie. Musi ono również gwarantować ofiarom dostęp do środków prawnych. Komisja Europejska ogłosiła, że przedstawi swój wniosek ustawodawczy w tej sprawie jeszcze w tym roku.

Zrównoważony rozwój i dobre zarządzanie

Wiążące unijne zasady należytej staranności zobowiązywałyby przedsiębiorstwa do zidentyfikowania i zaradzenia niedociągnięciom we własnym łańcuchu wartości (wszystkie operacje, bezpośrednie lub pośrednie relacje biznesowe, łańcuchy inwestycyjne), które mogłyby naruszać lub naruszają prawa człowieka (w tym prawa społeczne, prawa związków zawodowych i prawa pracownicze), standardy ochrony środowiska (przyczyniając się na przykład do zmiany klimatu lub wylesiania) i zasady zarządzania państwem (takie jak korupcja i łapówkarstwo).

Posłowie podkreślają, że należyta staranność jest przede wszystkim instrumentem zapobiegawczym, który wymaga od firm podjęcia proporcjonalnych środków w oparciu o prawdopodobieństwo i dotkliwość wpływu, sektor działalności, rozmiar i długość łańcucha wartości oraz wielkość przedsiębiorstwa.

2020 09 13 Bałtycka Gdynia 4Alternatywy nie ma. Albo zrozumiemy, że nadmierny konsumpcjonizm prowadzi nas do zagłady i zaczniemy się ograniczać, albo wyginiemy jak dinozaury. I to w przewidywalnej przyszłości – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej banku Credit Agricole, laureata w konkursie „Eko Inspiracja 2020” w kategorii „Partnerstwo”.

Gratuluję uczestnictwa przy nagrodzonym projekcie Bałtycka Odyseja 2020. Skąd pomysł Partnerstwa właśnie przy takim projekcie?

W społecznej odpowiedzialności chodzi o szacunek. Zarówno o szacunek ludzi względem siebie nawzajem, jak i szacunek dla środowiska. Wszyscy jesteśmy ludźmi żyjącymi na tej planecie i odczuwamy globalne skutki zmian klimatu i zanieczyszczenia. Dlatego to jest nasza naturalna potrzeba, żeby troszczyć się o otoczenie w którym żyjemy. I z tego właśnie powodu działanie na rzecz ochrony środowiska wpisaliśmy do strategii banku na lata 2020-22 i traktujemy tę działalność jako element naszego biznesowego DNA.

Stale pracujemy nad zmniejszaniem naszego śladu węglowego. Pod koniec 2019 r. przenieśliśmy centralę banku do nowej, ekologicznej siedziby i to od razu pozwoliło zmniejszyć emisję CO2 o 15%. W czerwcu 2020 r. podpisaliśmy umowę, na podstawie której energia elektryczna dostarczana do wszystkich naszych własnych placówek pochodzi wyłącznie z elektrowni wodnych i wiatrowych.

Bardzo mocno rozwijamy naszą ofertę produktową. Już teraz Credit Agricole jest jednym z liderów na polskim rynku pod względem finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych. Mamy bardzo szeroką ofertę produktów inwestycyjnych pozwalających wspierać rozwój tzw. zielonej gospodarki, bardzo dobrze przyjęty przez rynek został nasz nowy kredyt hipoteczny „Zielony DOM”.

Do tego wszystkiego realizujemy szereg inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i zmiany postaw naszych klientów i pracowników wobec natury. Bałtycka Odyseja była najważniejszym przedsięwzięciem banku w tym obszarze. Było to działanie dobrze przemyślane i spójnie wpisujące się w szeroko rozumianą proekologiczną filozofię prowadzenia biznesu.

Czy ma Pan już pomysł  na uczestnictwo banku w kolejnych akcjach?

Od stycznia 2020 r. wspólnie ze spółka leasingową EFL prowadzimy kampanię edukacyjną #MniejPlastiku, której głównym celem jest walka z nadmiarem plastikowych odpadów w środowisku. W ramach tej kampanii włączyliśmy się w akcję „Bałtycka Odyseja”, zainicjowaną przez ekologa Dominika Dobrowolskiego i przemaszerowaliśmy razem z nim całe polskie wybrzeże, przy okazji sprzątając plaże. W tym roku uruchomiliśmy „Górską Odyseję” - maszerujemy wzdłuż południowej granicy Polski i sprzątamy górskie i leśne szlaki. Marszowi towarzyszy wystawa artystycznych zdjęć prezentujących najciekawsze śmieci zebrane przez wolontariuszy naszych akcji, organizujemy webinary, spotkania dla dzieci w szkołach, produkujemy też podcast #MniejPlastiku.

Poza tym organizujemy także wiele innych akcji: tuż po świętach wielkanocnych rusza „Rzeczna Odyseja” czyli cykl ekologicznych spływów kajakowych połączonych ze sprzątaniem najpiękniejszych polskich rzek. Wspólnie z wrocławską Fundacją Ekorozwoju ruszamy także z akcją „Stop Plastik” która będzie cyklem bardzo ciekawych edukacyjnych spotkań dla dzieci i młodzieży. Te wszystkie aktywności i platformy wykorzystujemy do wyjaśniania dlaczego nadmiar plastiku w środowisku szkodzi nam wszystkim i podpowiadamy, co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć wytwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych. O wszystkich naszych akcjach można przeczytać więcej na stronie www.mniejplastiku.pl

Czy Credit Agricole uczestniczy w innych eko-inicjatywach w Polsce lub w innych krajach?

Jako firma prowadząca działalność na skalę globalną czujemy głęboką odpowiedzialność za stan środowiska, w którym wszyscy żyjemy, i chcemy, żeby nasze dzieci i wnuki mogły cieszyć się czystą planetą. Jako jedna z 10 największych instytucji finansowych na świecie mamy w tym obszarze sporo możliwości i chcemy je wykorzystać dla naszego wspólnego dobra. Dlatego m.in. włączyliśmy się w międzynarodowy projekt „Plastic Odyssey”, którego celem jest zmniejszenie ilości plastikowych odpadów w morzach i oceanach na całym świecie.

Grupa Credit Agricole, w tym także Credit Agricole Bank Polska, współfinansuje budowę specjalnego statku-laboratorium, który w maju rozpocznie trzyletni rejs po oceanach wokół czterech kontynentów: Europy, Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Statek napędzany będzie paliwem wytwarzanym z plastiku wyławianego z wody. Ekspedycja odwiedzi ponad 30 portów, a w każdym z nich zespół Plastic Odyssey, będzie współpracował z lokalnymi społecznościami w uruchamianiu działalności recyklingowej i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na użyteczne przedmioty wielorazowego użytku. Będziemy relacjonować przebieg tego rejsu w naszych kanałach w mediach społecznościowych i w Internecie.

Jak Pan uważa czy moda w społeczeństwie na „ekologię”  to trwały trend czy też z czasem minie bezpowrotnie?

W sytuacji katastrofy klimatycznej, w jakiej de facto się znaleźliśmy, nazywanie ekologicznego zaangażowania „modą” jest niewłaściwe. To powinien być styl życia każdego z nas na co dzień. Cieszę się, że coraz więcej osób to rozumie i zmienia swoje przyzwyczajenia w trosce o środowisko. Alternatywy nie ma. Albo zrozumiemy, że nadmierny konsumpcjonizm prowadzi nas do zagłady i zaczniemy się ograniczać, albo wyginiemy jak dinozaury. I to w przewidywalnej przyszłości.   

Czy  środowisko bankowe robi wystarczająco dużo, aby przyczynić się do poprawy jakości życia  na naszej planecie w kontekście działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju?

Sektor finansowy ma ogromne możliwości wpływania na budowanie „zielonej gospodarki”, czy w ogóle do promowania życia w zgodzie z naturą. Banki mogą finansować, albo odmawiać finansowania całych branż i działalności szkodliwych dla środowiska. Credit Agricole w Polsce nigdy nie finansował np. wydobycia węgla, ani produkcji jednorazowych przedmiotów z plastiku. Wiem, że coraz więcej innych banków również odmawia kredytowania tego typu przedsięwzięć.

Czy to wystarczy, aby powstrzymać zanieczyszczanie środowiska i zmiany klimatyczne? Zapewne nie. Ale nie można oczekiwać, że same banki uratują świat. Potrzebne jest zaangażowanie wszystkich: rządów, organizacji pozarządowych, biznesu, a także każdego konsumenta. Wszyscy przyczyniamy się do zanieczyszczania naszej planety i wszyscy musimy się poczuć odpowiedzialni za rozwiązanie tego problemu. Tylko konsekwentne i systemowe działania mogą tu pomóc.

Dziękuję za rozmowę

Jacek Szczęsny

729x308Chciałbym rozpocząć od aktualnych spraw. Na czym polega Program "Nowa Energia", do kogo jest skierowany i jaki jest jego budżet?

„Nowa Energia” jest pierwszym tego typu programem w Polsce, wspierającym rozwój innowacyjnych technologii energetycznych. Ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki przez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

Program z budżetem 2,5 mld zł będzie działał w sześciu obszarach: plusenergetycznych  budynków, inteligentnych miast energii, wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu; produkcii, transportu, magazynowanie i wykorzystanie wodoru;  stabilnego bezemisyjnego źródła energii oraz samowystarczalnych klastrów energetycznych. Na pierwszy nabór przeznaczone zostały środki w wysokości 300 mln zł. Pilotażem, zaplanowanym w I kwartale 2021 r., zostanie objęty obszar produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru. Kryterium innowacyjności jest w programie kluczowe i jego spełnienie jest obligatoryjne dla każdego, kto chce zostać jego beneficjentem, a mogą to być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.