dobro pokolenCelem działań prowadzonych w zakresie środowiska w Grupie KĘTY jest możliwie najwyższa neutralność ekologiczna oraz trwały i zrównoważony rozwój, dlatego w działaniach związanych z ochroną środowiska spółka nie ogranicza się jedynie do spełniania polskich i unijnych standardów.

Regularna modernizacja parku maszynowego oraz funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem, opartego o zasadę ciągłego doskonalenia, doprowadziły do pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi.

W roku 2016 zakład dostosował m.in. swoją działalność do dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) poprzez wdrożenie zadań związanych z monitorowaniem jakości gleby i wód podziemnych oraz tzw. najlepszych technik ochrony środowiska, wymaganych dla procesu wytopu, chemiczne j o b r ó b k i aluminium, gospodarowania niebezpiecznymi chemikaliami czy tzw. substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Dowodem skuteczności wdrożonych działań jest m.in. wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego nowe zintegrowane pozwolenie ekologiczne, a także rejestracja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w Centralnym Rejestrze Operatorów.

– Obecnie realizujemy działania odnoszące się do pobieranej wody i odprowadzanych ścieków w celu dostosowania z wyprzedzeniem do wymagań Dyrektywy Wodnej (WFD), którą na grunt polskiego prawa wprowadzi z początkiem przyszłego roku nowa ustawa Prawo wodne – mówi Maciej Budziński, główny specjalista zapewnia jakości i ochrony środowiska. Jego zdaniem działania te stanowią tylko formalny obszar aktywności Spółki. Dużo ambitniejszym celem jest podejmowanie programów i inicjatyw pozytywnie oddziaływujących na środowisko oraz jakość życia mieszkańców – dodaje Maciej Budziński. Jako przykłady podaje szereg aktywności, dobrze oddających odpowiedzialne podejście do biznesu:

„Zielona księgowość” to powiązany z rachunkowością zakładu model alokowania kosztów środowiskowych, umożliwiający ich analizę. Ocena struktury kosztów i ich zmian w czasie ułatwia efektywne „inwestowanie w ekologię”. Narzędzie umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji oraz ocenę realizacji wyznaczonych celów.
Grupa Kęty S.A. jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact, co oznacza, iż popiera i stosuje w swojej działalności 10 zasad GC mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju, praw człowieka oraz społecznej odpowiedzialności. Ponadto wdrożono standard raportowania aspektów środowiskowych, zgodny z wymaganiami Global Reporting Initiative - niezależnej instytucji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Umożliwia to porównanie wyników działalności środowiskowej Spółki z liczną grupą przedsiębiorstw na świecie.

Ponadto w firmie funkcjonuje program „sugestii pracowniczych” zachęcający do podejmowania działań eliminujących wszelkie formy marnotrawstwa. Pracownikom za program nakretkakażdą sugestię przysługują punkty, które mogą wymienić na nagrody pieniężne. W wyniku funkcjonowania systemu wdrożono kilkadziesiąt projektów skutkujących poprawą efektywności wykorzystania mediów lub redukcją emisji.

W ramach systemu zarządzania środowiskiem wdrożono mechanizm zatwierdzania i oceny „Programu Środowiskowego”, stanowiącego harmonogram działań proekologicznych w danym roku. Zatwierdzana w tym celu specjalna rezerwa w budżecie ułatwia skuteczną realizację zamierzeń. W pierwszej kolejności realizowane są zadania przynoszące efekt finansowy.

W tym kontekście dobrym przykładem jest recykling odpadów. Na terenie całego zakładu rozmieszczono pojemniki na papier, tekturę, szkło, tworzywa oraz baterie. Selektywnie zebrane odpady paczkujemy na specjalnej prasie. Dzięki temu udaje się uzyskać dodatkowe dochody ze sprzedaży oraz obniżyć koszty transportu.

ODZYSKANE ODPADY PODDAWANE SĄ RECYKLINGOWI I STANOWIĄ PEŁNOWARTOŚCIOWY SUROWIEC DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA.

Z uwagi na produkcję wlewków aluminiowych Zakład wykorzystuje ponadto surowce wtórne. Odzyskowi podlegają odpady aluminium z produkcji własnej, spółek zależnych, jak również pozyskane z rynku.

razem z grupa ekoSelektywna zbiórka poszczególnych gatunków stopów umożliwia wyeliminowanie stosowania oddziałujących niekorzystnie na środowisko topników pokryciowych. Odpady pochodzące od końcowych użytkowników są weryfikowane jakościowo. Dzięki temu z procesu wtórnego wytopu aluminium do powietrza nie trafiają szkodliwe związki, mogące stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium złomowe, oszczędzamy około 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pozyskiwanego z boksytów oraz znacząco redukujemy zanieczyszczenia powietrza i zużycie wody.

Na bieżąco podejmowane są ponadto działania i inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych:

- Akcja „Sprzątamy Beskidy 2016” z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (oddział w Bielsku-Białej). Czynny udział w sprzątaniu wzięli podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia oraz pracownicy spółek grupy kapitałowej.

Od początku trwania akcji zebrano 2,5 tony plastikowych nakrętek.

Grupy Kęty S.A. została Mecenasem programu „Eko-inspiracje 2016”, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień ekologicznych w Polsce oraz jednego z największych na rynku wydarzeń propagujących idee zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność Grupy Kęty za środowisko wynika z przyjętej przez Zarząd strategii opartej na zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Z tego względu zachowanie zgodności z wymaganiami prawa jest dla nas tylko punktem wyjścia. Celem jest dobro przyszłych pokoleń.