odra minPriorytetem rządu są inwestycje na Odrze, gdzie wkrótce ruszą prace związane z likwidacją wąskich gardeł. Realizacja rządowego programu ma przynieść korzyści całej gospodarce – rozwinie się transport rzeczny, a wraz z nim ta gałąź przemysłu, oraz poprawi się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Żeglowność rzek ma być przywrócona do 2030 roku, co w sumie ma kosztować 70 mld zł.

– Rozpoczynamy działania w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przystępujemy do likwidacji tzw. wąskich gardeł na Odrze – mówi agencji Newseria Biznes Jerzy Materna, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. – Do 2019 roku chcemy przywrócić na niej żeglowność. W wyniku tych inwestycji Odra nie uzyska jeszcze najwyższej IV klasy żeglowności, ale barki będą już mogły po niej regularnie pływać.

W połowie czerwca br. rząd przyjął założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Zgodnie z nimi uzyskanie żeglowności krajowych rzek do 2030 roku ma łącznie kosztować ponad 70 mld zł. Na pierwsze prace, jak twierdzi Jerzy Materna, przeznaczono około 1 mld złotych z Unii Europejskiej. Wiceminister podkreśla, że są szanse na dodatkowe fundusze.

oplata za wodeTylko około 8 proc. gospodarstw rolnych zostanie objętych nowymi opłatami za pobór wody, które przewiduje projekt nowego Prawa Wodnego. Opłaty za wodę w rolnictwie dotyczyć będą wyłącznie sztucznie pobieranych wód w ilościach, które przekraczają 5000 litrów dziennie (tj. w ilościach przekraczających zwykłe korzystanie z wód).

Za pobór wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, który przekracza 5m3 na dobę (tj. w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód), opłata wyniesie 0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej. W takim wymiarze opłata nie powinna objąć niewielkich gospodarstw rolnych, a jedynie gospodarstwa wysokotowarowe.  

Nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za 1 m3 pobieranej wody podziemnej. Rolnicy, którzy zaplanowali magazynowanie wody deszczowej, systemy melioracji i naturalnego nawadniania gruntów (przesiąki), nie będą ponosili opłat za wykorzystanie wód, jeśli nie będzie wiązało się to ze sztucznym nawadnianiem i mechanicznym poborem wody.

nfosgiwDo wtorku, 26 lipca br. trwają jeszcze zapisy na bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców PO IiŚ 2014-2020 – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze. Eksperci NFOŚiGW podczas spotkania, które odbędzie się w siedzibie Funduszu 28 lipca br., przedstawią procedurę i kryteria wyboru projektów, procedurę zawierania umów z wykonawcami i zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie. To okazja do zadania szczegółowych pytań, które zwiększają szanse na otrzymanie dofinansowania.

Zgłoszenia na szkolenie odbywają się do 26 lipca br. za pomocą formularza, dostępnego na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,849,szkolenie-dla-wnioskodawcow-poiis-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-oraz-1-6-2-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze.html. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 lipca br. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102). Szkolenie kierowane jest do: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych.

Nadrzędnym celem podjętych działań ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej poprzez efektywne sposoby przetwarzania.

nfosgiwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z Gminą Raszyn pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Umowa o dofinansowanie została zawarta na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”, którego wartość całkowita wynosi ponad 36 mln zł a wartość dotacji to niecałe 19 mln zł.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja pięciu zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Sękocin Stary, Janki, Laszczki i Podolszyn Nowy. Łącznie w ramach projektu zaplanowano budowę blisko 20 kilometrów sieci.

Ponadto w projekcie przewidziano zakup i wdrożenie systemu GIS i modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego do zarządzania miejską siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia o 2 016 nowych użytkowników korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

rospudaMinister Jan Szyszko złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w szczególności z art. 181 § 1 k.k. i art. 187 § 1 k.k., polegającego na zniszczeniu środowiska przyrodniczego o znacznych rozmiarach oraz istotną szkodę w tym środowisku na obszarze specjalnej ochrony ptaków PLB200002 „Puszcza Augustowska” oraz na specjalnym obszarze ochrony siedlisk PLH200005 „Ostoja Augustowska”.

W dniu 9 lutego 2007 r. Wojewoda Podlaski udzielił pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa biegnącej zgodnie z wariantem IVL przez ww. obszary ochrony. Na skutek protestów i presji wielu organizacji i instytucji, określających Dolinę Rospudy jako środowisko unikatowe „nietknięte ręką człowieka”, popartych danymi odnośnie do występujących tam ważnych dla Wspólnoty Europejskiej gatunków ptaków i roślin, zatrzymano rozpoczętą budowę i zmieniono lokalizację tej inwestycji. Przeprojektowano ją tak, aby trasa drogi S-8 nie przebiegała przez obszar specjalnej ochrony ptaków PLB200002 „Puszcza Augustowska” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH200005 „Ostoja Augustowska". Według protestujących budowa obwodnicy według wariantu IVL miała bowiem zniszczyć „nietkniętą ręką człowieka” dolinę i spowodować niekorzystne zmiany w występujących gatunków.