EDUKACJA

business and environmentConsidering environmental protection requirements in business operations may, in the long run, determine if a lasting comparative advantage can be achieved. That is why our textbook, rich in case studies, identifies not only the threats a business may pose to the environment but stresses the ways of reducing its negative impact. k discusses, among other things, the concept of corporate social responsibility, environmental management systems, methods and the importance of eco-labelling goods and the so called green public procurement in the private and public sectors. The book is addressed primarily to students of courses in economics and management. We hope it will also make interesting reading for entrepreneurs, representatives of business environment organisations and the Staff M public administration at different levels.

rozwoj ue azjaPodręcznik „Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju” jest prezentacją powiązań Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi. Koncentruje się na wskazaniu współpracy politycznej, ekonomicznej (na przykładzie handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych) oraz dotyczącej kwestii ochrony środowiska (wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju).

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów wyższych uczelni kierunków ekonomicznych i ekologicznych. Jest to również podręcznik wspomagający proces dydaktyczny w ramach interdyscyplinarnego programu kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie płaszczyzn współpracy, współczesnych powiązań gospodarczych i środowiskowych dotyczących Unii Europejskiej  i krajów Azji, pokazanie podejmowanych działań proekologicznych i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w krajach ASEM poprzez pryzmat wzajemnych stosunków politycznych i ekonomicznych.

wodno sciekowaProblematyka związana z efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym zasobów wodnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia w skali globalnej. Również w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w ramach gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej podejmowane są liczne inicjatywy, między innymi w zakresie ponownego wykorzystania odpadów jako surowców oraz ochrony wód.

Głównym celem dydaktycznym podręcznika jest dostarczenie studiującym niezbędnej wiedzy z zakresu gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodno-ściekowej jako sektorów warunkujących rozwój gospodarki narodowej, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Ponadto, celem podręcznika jest także rozpoznanie problemów gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej w aspekcie potrzeb społeczno-gospodarczo-środowiskowych i ich zaspakajania w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

podstawy inzynierii 2Inżynieria środowiska to wyjątkowa dziedzina nauk technicznych, mająca bardzo duże znaczenie w rozwoju wielu innowacyjnych technologii. Praktyczne działania, które są konsekwencją rozwoju inżynierii środowiska istotnie przyczyniają się do postępu w sferze gospodarki i życia społecznego z poszanowaniem środowiska naturalnego, głównie przez wdrożenie rozwiązań technicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i zarządzanie nimi.

Zagadnienia, którymi zajmuje się inżynieria środowiska od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania nie tylko inżynierów, ale i ekonomistów w wielu krajach świata. Wiele aktualnych zadań w zakresie zielonych sektorów gospodarki realizowanych jest przez specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska, jednakże coraz bardziej dostrzega się potrzebę posiadania przez nich wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych.

Celem podręcznika „Podstawy inżynierii środowiska” jest przedstawienie wybranych zagadnień z szerokiego zakresu podstaw inżynierii środowiska w kontekście interakcji pomiędzy gospodarką, środowiskiem oraz technologiami i metodami inżynieryjnymi stosowanymi w celu kształtowania i ochrony środowiska naturalnego.

Dlaczego warto z nami studiować?

UL studiaStudia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy teoretycznej i   praktycznej   z   zakresu   ekonomii   środowiska,   umożliwiają   nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej,

wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych  w  połączeniu  ze  studiami  w  zakresie  ekonomii  daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,

absolwent   jest   przygotowany   do   działalności   we   współczesnej globalnej gospodarce, ukierunkowanej na innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój,

oferujemy szeroką ofertę praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego,

oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, dajemy   możliwość   studiowania   za   granicą   w   ramach   programów  Erasmus Plus,

absolwenci  mają  możliwość  uzyskania  unikatowych,  państwowych  certyfikatów środowiskowych.